ΓΕΝΙΚΑ

Είναι σημαντικό να διαβάσετε τους ΟΡΟΥΣ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ και τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΑΣ πριν την χρήση της ιστοσελίδας: http://kingsproperties.gr/. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας και τις πολιτικές που περιέχονται σε αυτήν, όπως κάθε φορά τροποποιούνται και ισχύουν. Σε περίπτωση που ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις πολιτικές της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να την εγκαταλείψετε και να ΜΗΝ κάνετε καμία χρήση του περιεχομένου της.

Η King’s Properties από καιρό σε καιρό μπορεί να αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, την πολιτική απορρήτου της και τα λοιπά κείμενα της ιστοσελίδας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες της ιστοσελίδας μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ΄ αυτού, συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές του παρόντος. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας http://kingsproperties.gr/ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές κατά τα ως άνω, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής και ιδίως εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) του περιεχομένου της ιστοσελίδας, τμήματος ή παραγώγων της, εκτός εάν υπάρχει ειδική, γραπτή άδεια. Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) θίγει άμεσα την εταιρεία (υλικά και ηθικά) και γεννά δικαίωμα της έναντι του επισκέπτη / χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας του γραφείου μας.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς οποιαδήποτε, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιονδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Αν και θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Η King’s Properties δεν εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε, ρητές ή σιωπηρές, δηλώσεις αναφορικά με τη χρήση ή με τα αποτελέσματα της χρήσης των στοιχείων της ιστοσελίδας και δη αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία αυτών, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο αποκλεισμός της ευθύνης συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Το περιεχόμενο των κειμένων και των άρθρων μας πρέπει να ελέγχονται από εσάς και ως εκ τούτου δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, καταλληλότητα και την ορθότητα των πληροφοριών. Για νομικές συμβουλές και επίλυση των νομικών σας ζητημάτων πρέπει να απευθυνθείτε στο δικηγόρο σας, ώστε να λάβετε ορθή απάντηση, κατόπιν εξέτασης και έρευνας της εκάστοτε υπόθεσης σας. Η King’s Properties δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που υποστείτε οποιουδήποτε είδους ζημία.

ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα σήματα, λογότυπα κλπ. που αναφέρονται ή εμφαίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην King’s Properties.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την King’s Properties. Δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων, καθώς και καμιά ευθύνη για την πρόκληση ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Το περιεχόμενο τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την King’s Properties, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της ιστοσελίδας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται, ως έγκριση η ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και η χρήση αυτής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.